Niniejsza informacja o polityce prywatności pokazuje, w jaki sposób firma PALIPALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (numer rejestracyjny KRS: 0000853678, NIP: 9662141891) z siedzibą: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 / 27, 20-029 Lublin, Polska zobowiązuje się dbać o powierzone dane osobowe użytkowników. Informuje m.in., w jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakie dane wykorzystujemy w celu dostarczenia użytkownikowi usług transportowych.

PALIPALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest administratorem danych osobowych usług firmy, w tym użytkowników aplikacji, witryn internetowych, funkcji oraz innych usług.

Z firmą PALIPALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@palipali.pl. Określenia „my”, „PaliPali” odnoszą się do ww. właścicieli danych osobowych, którzy określili swoje obowiązki oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami danych.

Termin “aplikacja” oznacza:

 

  • Aplikację mobilną PaliPali – Nowy gatunek dostaw

  • Aplikację mobilną PaliPali Courier

  • Aplikację webową PaliPali

Termin „użytkownik” oznacza:

 

  • kurierów: osoby, które zapewniają transport przesyłek;

  • odbiorców zamówień: osób, które zamawiają lub otrzymują zamówione przesyłki;

  •  partnerów flotowych: podmioty, które świadczą usługi dostawy lub zrzeszają kurierów.

1.      Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy wyłącznie dane i informacje, które są niezbędne do dostarczania użytkownikowi usług.

 

  • Dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku niektórych naszych usług możemy wymagać nieco więcej informacji.

  • Informacje o profilu: np. zdjęcie profilowe, zapisane adresy, preferencje językowe i komunikacyjne. W niektórych przypadkach możemy wymagać również innych informacji, np. dane z prawa jazdy oraz informacje na temat wykorzystywanych pojazdów.

  • Geolokalizacja: np. miejsce wyjazdu, czas, postęp podróży i ostateczne miejsce docelowe podróży.

  • Informacje o płatności: np. naliczona kwota i użyta karta płatnicza.

  • Rejestry komunikacji i korespondencji: np. gdy użytkownik kontaktuje się z obsługą klienta.

  • · Niektóre dane identyfikacyjne urządzenia: np. adres IP, na którym została zainstalowana aplikacja PaliPali.

  • ·  Dane dotyczące korzystania z usług transportowych: np. dane o statusie podróży, czas i dane dotyczące zachowania użytkownika w ocenie kierowców.

Polityka prywatności reguluje również inne przypadki gromadzenia danych przez firmę w związku ze świadczeniem usług PaliPali.

Wszyscy użytkownicy podlegający niniejszej polityce są w niniejszym dokumencie zwani „użytkownikami”.

2.  Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji stosunków umownych ustanowionych w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy PaliPali a użytkownikiem.

Możemy wykorzystywać dane osobowe w sposób opisany powyżej, jeśli mamy ku temu właściwy powód. Zawsze upewniamy się, że mamy uzasadniony powód, aby przetwarzać dane użytkownika.

3. Charakter przetwarzania danych

Dane wymagane przez PaliPali są obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy PaliPali a użytkownikiem. Całkowita lub częściowa odmowa dostarczenia żądanych danych przez użytkownika uniemożliwi PaliPali nawiązanie stosunku umownego, w związku, z którym gromadzone są dane.

4.  Okres przechowywania danych i ich zabezpieczenie

PaliPali przechowuje dane użytkowników przez czas trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu przez czas, jaki przepisy prawa zezwalają na rozpoczęcie działań prawnych lub obronę przed takimi działaniami. Ustala się, że okres ten wynosi maksymalnie 5 lat w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, jakim podlega PaliPali. Okres ten może być krótszy w zależności od przepisów prawa mających zastosowanie do każdego rodzaju danych.

PaliPali podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika (w szczególności w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich). Okresowo dokonujemy przeglądu tych środków i zmieniamy je zgodnie z najnowocześniejszymi standardami bezpieczeństwa.

5.  Prawa użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 

  • dostępu do danych;

  • sprostowania danych;

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z firmą, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:kontakt@palipali.pl.

6. Pliki cookie i technologie osób trzecich

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, w tym między innymi do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, które stosujemy, powodów ich stosowania oraz sposobu, w jaki można kontrolować pliki cookie, można znaleźć w naszym powiadomieniu o plikach cookie.